Hjem > Nyheter > Avskilting i støykontroll

Avskilting i støykontroll

15.12.2014

Lurer du på om du kan bli avskiltet ved for høy lyd på motorsykkelen din?? Les dette stykket fra NMCU

Sakset fra NMCU.org.

I slutten av mai i år ble en motorsyklist stoppet i en teknisk kontroll. Motorsykkelen hadde et uoriginalt eksosanlegg som hadde mye høyere lyd enn tillatt. Motorsyklisten erkjente selvfølgelig at sykkelen hadde et ulovlig eksosanlegg og regnet med å få mangellapp med krav om å vise sykkelen med et godkjent anlegg. Statens vegvesen tok imidlertid saken et knepp lenger og fattet vedtak om bruksforbud og avskilting på stedet. Motorsyklistene motsatte seg inndragning av kjennemerket, men kontrollør og kontrolleder opprettholdt vedtaket. MC-føreren fikk deretter leie prøveskilt for å kjøre motorsykkelen hjem.
 
Motorsyklisten sendte umiddelbart inn en klage på vedtaket, som han mente var en uforholdsmessig reaksjon. Han mente også kontrollørene fra Statens vegvesen manglet hjemmel i lov eller forskrift for vedtaket om at motorsykkelen måtte ilegges bruksforbud og avskiltes på stedet fordi den ikke var i” forsvarlig stand”.  Han argumenterte med at bruksforbud og avskilting bare er en forholdsmessig reaksjon når et kjøretøy har så grove tekniske mangler at det er trafikkfarlig, og at for høy lyd ikke faller inn under dette begrepet. Han viste blant annet til reglene i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy hvor overskridelse av grenseverdi for lydnivå normalt vurderes til en 2er feil, noe som kun innebærer at kjøretøyet må fremstilles for etterkontroll. I klagen bad han derfor om at Statens vegvesens vedtak ble omgjort.
 
Saken havnet etter hvert hos Vegdirektoratet som brukte lang tid på å behandle klagen. Saken hadde såpass mange prinsipielle sider at også NMCU sendte et eget brev til direktoratet der vi ba om en klargjøring av hjemmelsgrunnlaget for avskilting ved for høy eksoslyd. I slutten av september fikk både motorsyklisten og NMCU svar som fortalte at direktoratet opphever vedtaket om avskilting. I sin begrunnelse sier Vegdirektoratet blant annet:  
«Regionens praksis (Region sør) med å ilegge bruksforbud og avskilte kjøretøyet ved en grense på 10dBA ikke er i tråd med den vurdering som vegtrafikkloven § 36. nr. 1c) gir anvisning på. Det er fra klagers side påpekt at kontrollen ble utført på et meget sterkt trafikkert sted ved innkjøringen til Kristiansand sentrum. Vegdirektoratet kan ikke se at regionvegkontoret har foretatt en helhetsvurdering når det ble ilagt bruksforbud og motorsykkelen ble avskiltet. Det er fra regionens side ikke sagt noe om det ville være farlig å la klager kjøre videre og hvordan trafikkbildet så ut på tidspunktet for ileggelse av bruksforbud og avskilting. Ett moment som peker i retning av at det ikke var nødvendig å avskilte kjøretøyet var at regionvegkontoret utstedte prøveskilter slik at klager fikk kjøre motorsykkelen hjem».