Hjem > Hvem er vi > Vedtekter

Vedtekter for Lier motorsykkelklubb.

 

Vedtatt på klubbens første årsmøte den15 mars 2000. Revidert på ekstraordinær generalforsamling 6august 2009.

 

§1 Formål

Klubben skal gjennom samarbeid og kameratskap fremme et sunt motorsykkelmiljø både innad og utad.

Klubben er åpen for alle som er interessert i motorsykkel, med partnere og/eller familie.

 

§2 Tilknytning

Klubben er medlem i Norsk Motorsykkel Union, NMCU. Medlemmene kan melde seg inn i NMCU gjennom klubben.

 

§3 Medlemmer

Enhver som innordner seg klubbens lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding skal oppgis navn, adresse, fødselsår, telefonnummer, sykkeltype. Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, og har fylt 18 år, har en stemme på årsmøtet. Husstandsmedlemmer kan opptas.

Et medlem som grovt har forbrutt seg mot klubbens lover kan fratas medlemskapet hvis 2/3 av medlemmene stemmer for det på årsmøtet eller ekstraordinært møte.

Klubben skal ha maks 50 hovedmedlemmer. Årsmøtet kan endre dette taket med vanlig flertall. Hovedmedlemmer som ikke har deltatt i noen arrangementer i løpet av siste år, slettes fra medlemsregisteret dersom det er andre som vil inn. Styret kan fravike denne siste regelen når medlemmet ber om det og redegjør for årsaken til fraværet.

 

§4 Kontingent

Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes av årsmøtet.

Evn. medlemskontingent til NMCU kommer i tillegg, men kreves inn sammen med ordinær kontingent. Styret kan stryke medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år.

 

§5 Årsmøte

Årsmøtet holdes fjerde helg i januar måned, og innkalles skriftelig med minst 3 ukers varsel. Årsmøtet behandler:

 1. Årsmelding
 2. Regnskap i revidert stand
 3. Fastsette kontingent for neste kalenderår
 4. Budsjett
 5. Innkomne forslag.
 6. Valg av styre, jfr. § 8. (Leder og sekretær velges i år med ulikt årstall. Nestleder og kasserer velges i år med likt årstall).
 7. Valg av evn. spesialgrupper/komiteer.
 8. Valg av revisor (velges for ett år av gangen).

Valg foretas skriftlig ved flere enn 1 kandidat og/eller at minst ett medlem krever det. Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall medlemmer som møter. Forslag må være sendt styret senest 1 uke før årsmøtet. Vedtak er gyldig med simpelt flertall.

 

§6 Ekstraordinært møte

Ekstraordinært møte holdes når styret bestemmer det, eller når 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel.

 

§7 Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes hver onsdag, med eller uten tema, eller onsdagskjøring. Styret kan innkalle til ekstra medlemsmøter. Medlemsmøter holdes alkoholfrie (så lenge møtet pågår).

 

§8 Styret

Klubben ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer

Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme.

Ledere for særskilte utvalg møter i styret. Disse skal helst inneha en styrefunksjon i tillegg

(nestleder, sekretær, kasserer). Uten styrefunksjon har disse ikke stemmerett i styret.

 

§9 Styrets arbeid

 1. Lederen har den daglige ledelsen av klubben. Denne leder styrets arbeid og klubbens møter hvis ikke annet er bestemt.
 2. Nestleder fungerer som leder under dennes fravær, og overtar som leder dersom denne faller fra.
 3. Sekretær skal fra protokoll (referat) fra alle styremøter og årsmøter. Han/hun skal i samråd med lederen føre klubbens korrespondanse og være klubbens arkivar.
 4. Kassereren forer klubbens regnskap og medlemsfortegnelse. Klubbens midler innsettes i bank og disponeres av kasserer. Styret bestemmer hvor stort beløp det til enhver tid skal være i kontantkassen.
 5. Styret oppnevner etter behov utvalg/personer for spesialoppgaver

 

§10 Særskilte utvalg

Det fastsettes særlige lover for permanente undergrupper, for eksempel treffkomité.

 

§11 Lovendringer

Endring i vedtektene kan bare foretas på årsmøte eller ekstraordinært møte etter å ha vært ført på sakslisten, og krever 2/3 flertall blant de frammøtte.

 

§12 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslaget er ført opp på sakslista. Dersom oppløsning blir vedtatt, holdes ekstraordinært møte i måned senere, og for at klubben skal kunne oppløses, kreves også her 2/3 flertall. Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning og vedtas på samme måte som andre lovendringer. I tilfelle oppløsning, selges klubbens løsøre til høystbydende. Alle midler, eventuelt eiendeler, foræres frivillig organisasjon som arbeider for motorsyklistenes interesser. Organisasjon vedtas på slikt ekstraordinært møte, av de oppmøtte stemmeberettigede medlemmene, dersom det også her blir 2/3 dels flertall for oppløsing.